CCR Diving

CCR Diving admin 6 grudnia, 2023

CCR DIVING

Ten program zapewnia nurkom szkolenie niezbędne do samodzielnego  planowania i przeprowadzania nurkowań na obiegu zamkniętym w CCR Total Diving System, gdzie diluentem jest powietrze, maksymalna głębokości 30 metrów,a nurkowania przeprowadza się  w ramach limitów bezdekompresyjnych.

Kursant musi posiadać zalogowane:

 • 24 nurkowań w wodach otwartych

Kursant musi posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

 • Enriched Air Nitrox 40
 • Deep Diving

Rekomendowane godziny na ukończenie: 40.

Studenci biorący udział w tym programie muszą korzystać z co najmniej następującej konfiguracji sprzętu:

• Kompletny system nurkowy o obiegu zamkniętym

 • Ukończenie wszystkich sesji akademickich i oraz zdanie wszystkich testów dotyczących danej jednostki CCR.
 • Zaliczony pozytywnie końcowy egzamin programu.
 • Zaliczony pozytywnie egzamin końcowy dotyczący danej jednostki.
 • Ukończyć sesję konfiguracji sprzętu dla CCR DIVING.
 • Ukończyć sesję sprawdzenia i przygotowania jednostki przed nurkowaniem zgodnie ze standardami szkoleniowymi SSI.
 • Ukończyć co najmniej jedną (1) sesję rozwoju umiejętności w basenie/w wodzie ograniczonej z minimalnym łącznym czasem 1 godzina (60 minut)
 • Ukończyć co najmniej sześć (6) nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych o minimalnym czasie sumarycznym 480 minut

Certyfikat SSI CCR Diving uprawnia do samodzielnego nurkowania:

 • W środowiskach podobnych do tych, w których jest wyszkolony i doświadczony nurek,
 • Z konfiguracją sprzętu używaną podczas treningu,
 • Używając rozcieńczalnika powietrza,
 • Do maksymalnej głębokości 30 m