Hypoxic Trimix

Hypoxic Trimix admin 7 grudnia, 2023

HYPOXIC TRIMIX

Hypoxic Trimix to kurs który  zapewnia nurkom szkolenie niezbędne do samodzielnego planowania i przeprowadzania nurkowań dekompresyjnych z przełączaniem trzech gazów, oraz wielokrotnych przystanków w konfiguracji Twinset Total Diving, do maksymalnej głębokości 100 metrów, oraz stosowanie gazów oddechowych typu trimix, a także gazów dekompresyjnych z zawartością tlenu do 100%  nurkując z równie lub lepiej wykwalifikowanym partnerem nurkowym.

Zalogowane i wykonane  się co najmniej 100 nurkowań z czego:

  • 30 nurkowań głębszych niż 30 metrów
  • 10 nurkowań głębszych niż 45 metrów
  • 20 nurkowań wymagających etapowej dekompresji z co najmniej dwoma (2) zmianami gazu (nie licząc nurkowań szkoleniowych)

Posiadać następujące certyfikaty SSI lub ich odpowiedniki wydane przez uznaną agencję szkoleniową:

  • Technical Extendend Range SSI lub równoważny innej uznanej organizacji.

Rekomendowany czas na przeprowadzenie kursu : 18 godzin.

Studenci biorący udział w tym programie muszą korzystać z co najmniej następującej konfiguracji sprzętu:

  • Kompletny system nurkowy Twinset Total plus 3 stage

Maksymalna głębokość dla nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych 5 i 6: 100 metrów.

  • Ukończyć wszystkie sesje akademickie
  • Zdać egzamin końcowy (80% poprawnych odpowiedzi)
  • Samodzielnie zaplanować nurkowanie przy użyciu arkuszy planowania nurkowania XR.
  • Ukończ ocenę umiejętności pływackich zgodnie ze standardami szkoleniowymi SSI.
  • Ukończyć co najmniej sześć (6) nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych zgodnie z instrukcją instruktora Hypoxic Trimix.

Certyfikat SSI Hypoxic Trimix uprawnia do samodzielnego nurkowania w środowiskach podobnych do tych, w których jest wyszkolony i posiada doświadczenie. Nurkować do głębokości 80 lub 100 metrów, w zależności od uzyskanego certyfikatu,stosując gazy oddechowe trimix i planując dekompresję z nieograniczoną liczbą przystanków dekompresyjnych z równie lub lepiej wykwalifikowanym partnerem nurkowym.

Certyfikacja Hypoxic Trimix na 80 metrów jest taka sama jak na 100 metrów, z jednym wyjątkiem: jeśli warunki nie pozwalają lub kursanci nie mogą wykonać najgłębszych nurkowań, nurkowie mogą uzyskać certyfikat na 80 metrach po pierwszych czterech (4) nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych.

Po zdobyciu doświadczenia i z równie lub lepiej wykwalifikowanym partnerem, nurek posiadający kwalifikacje do 100 metrów może nurkować do głębiej niż 100 metrów